• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

 

Назив актуелне набавке Документација

НАБАВКА ДОБАРА - рачунари за наставу и рачунари за потребе рачуноводства

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - набавка рачунара

2. Образац 1

3. Образац 2

4. Извештај о стручној оцени понуда

5. Одлука о додели - закључењу уговора

6. Обавештење о закљученом уговору

МОЛЕРСКИ РАДОВИ

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - молерски радови

2. Образац 1

3. Образац 2

4. Образац 3

5. Образац 4

6. Одлука о додели - закључењу уговора

7. Обавештење о закљученом уговору

 НАБАВКА ДОБАРА - погонска горива

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – погонска горива за моторна возила школе која се користе за обуку вожње ученика

2. Образац бр. 1. 2. 3. и 4.

3. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-гориво

  НАБАВКА ДОБАРА - потрошни материјал (електроматеријал) 

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА - потрпшни материјал електроматеријал 

2. Образац понуде

 

 НАБАВКА ДОБАРА - потрошни материјал и остали материјали за посебне намене

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБКУ ДОБАРА - потрошни материјал и остали материјали за посебне намене

2. Образац понуде

 

 НАБАВКА ДОБАРА - материјал за образовање (машинска струка)

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБКУ ДОБАРА - материјал за образовање (машинска струка)

2. Образац понуде

 

 НАБАВКА ДОБАРА - хигијенска средства за чишћење и остала средства за одржавање хигијене

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБКУ ДОБАРАхемијска средства за чишћење и остали материјал за одржавање хигијене

2. Образац понуде

3. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - хигијена

 НАБАВКА ДОБАРА - материјал за образовање (електро струка)

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – материјали за образовање (електро струка)

2. Образац понуде

 НАБАВКА УСЛУГА - осигурање имовине и лица

1. Скениран позив за достављање понуда за осигурање имовине и лице

2. Образац подаци о понуђачу

3. Образац техничке карактеристике – осигурање

4. Уговор о закључном уговору - осигурање имовине и лица